Certificering

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Van der Zanden.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Van der Zanden. Om aantoonbaar te maken dat wij werken conform diverse kwaliteitsstandaarden, zijn wij in het bezit van diverse (proces)certificaten. Hiermee borgen wij dat wij voldoen aan de hoge eisen die we aan onszelf stellen. Hieronder een overzicht van de in ons bezit zijnde certificaten. U kunt ook onze prestatieladder bekijken.

BRL-SIKB 7000

De BRL SIKB 7000 heeft betrekking op de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de (waterbodem) conform de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb), de Waterwet en het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Deze regelgeving vereist dat (water)bodemsaneringen door een gecertificeerd en erkend bedrijf worden uitgevoerd.

Download

BRL 9335

De BRL 9335 heeft betrekking op de werkwijze bij het beheren van partijen grond of baggerspecie en grondstromen, en daarnaast op de kwalificatie van grond en baggerspecie conform het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Het Bbk vereist dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerd en erkend bedrijf. Is dat niet het geval, dan accepteert het bevoegd gezag de werkzaamheden niet.

Download

CO2-Prestatieladder, trede 5

De CO2 Prestatieladder is een instrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Het wordt gebruikt als CO2 -managementsysteem en als aanbestedingsinstrument. Tevens maakt het inzichtelijk in welke mate we bezig zijn met het verminderen van CO2.

Download

BRL SVMS-007

De BRL SVMS-007 heeft betrekking op de zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van een sloopproject. Wat betreft het veiligheidsaspect bevat de beoordelingsrichtlijn eisen die onder meer zijn ontleend aan de arbo-regelgeving. Voor het milieukundige aspect van slopen staat naast het beschikken over de juiste milieuvergunningen ook een verantwoorde omgang met vrijkomende sloopmaterialen centraal.

Download

Prestatieladder Socialer Ondernemen, trede 3

De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk. Het is een instrument dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Download

ISO 9001

De ISO9001-norm is de meeste bekende norm op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen. Deze norm vormt de internationale standaard en is een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Het ISO 9001-certificaat is een onafhankelijke waarborg voor de kwaliteit van onze organisatie.

Download

Procescertificaat Asbestverwijdering

Met dit certificaat voldoen wij aantoonbaar aan de eisen voor het verwijderen van asbest in alle risicoklassen.

Download

Safety Culture Ladder, trede 3

De Safety Culture Ladder (SCL), voorheen Veiligheidsladder, is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn van ons bedrijf te meten. De SCL focust op het echte gedrag van onze werknemers op het gebied van houding en gedrag. Er wordt specifiek gekeken naar bedrijfscultuur en belicht daarom andere aspecten dan VCA.

Download

VCA**

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee we aan kunnen tonen dat we veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. VCA heeft betrekking op uitvoerende zaken zoals de directe beheersing van veiligheids-, gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer maar ook zaken als beleid, structuur en planvorming.

Download

Naast de certificeringen zijn wij ook aangesloten bij onderstaande (branche)verenigingen / stichtingen.